Kim jest Biegły Sądowy
O mnie - Witczak Maciej
Współpraca
Oferta świadczonych usług
Bieżące realizacje
Kontakt
Kim jest Biegły Sądowy
Biegły Sądowy.

Biegły jest osobą posiadającą fachową wiedzę i doświadczenie w określonej dziedzinie.

Istnieją trzy rodzaje biegłych:
  • biegli "ad hoc" (powoływani przez sąd w zależności od potrzeb w konkretnej sprawie),
  • biegli z listy (ustanawiani są na pięcioletnią kadencję przez prezesów Sądów Okręgowych),
  • biegli instytucjonalni (instytuty naukowe).

Zasady ustanawiania biegłych z listy reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005 nr 15 poz. 133). Biegły sądowy pełni rolę źródła dowodowego i narzędzia sądu.

Jakie usługi świadczy biegły sądowy.
Podstawową rolą biegłego jest wydawanie opinii w zakresie swojej specjalności.

Zasadniczo rozróżniamy trzy rodzaje opinii:
  • Opinie sądowe (kiedy biegły powoływany jest przez organ procesowy - sąd lub organ prowadzący postępowanie administracyjne). Opinia sądowa jest szczególnym środkiem dowodowym wykorzystywanym w sytuacji, gdy do ustalenia pewnych okoliczności niezbędne są wiadomości specjalne,
  • Opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego (kiedy przygotowanie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postepowanie przygotowawcze - zazwyczaj prokuratura lub policja),
  • Opinie pozasądowe (tzw. prywatne) kiedy sporządzenie opinii zleca biegłemu strona (np. pozwany w postępowaniu cywilnym). Opinia taka nie może stanowić dowodu na użytek postępowania, organ procesowy nie możne jednak zawartych w niej informacji pominąć, jeżeli mają one znaczenie dla toczącego się postępowania. W oparciu o o zasadę swobodnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego sąd może potraktować opinię prywatną jako informację o możliwym dowodzie. Opinia prywatna jest więc traktowana jako głos w sprawie, natomiast nie jako dowód.

Biegły sądowy pełni równiez funkcję narzędzia sądu - wspomaga sąd, wszędzie tam gdzie konieczne są wiadomości specjalne (na przykład uczestnicząc w przesłuchaniach stron i świadków, oględzianach, udzielając sądowi wyjaśnień i konsultacji w zakresie swojej specjalności itd.). Oczywiście biegłemu można również zlecić przygotowanie ekspertyzy (opinii prywatnej) potrzebnej do celów nie związanych z działaniem wymiaru sprawiedliwości, ale podówczas nie może on używać tytułu biegłego sądowego (nie może go również używać przygotowując opinię prywatną, która będzie wykorzystana przez stronę sądzie).